مطالعه پراکنش تعداد در طبقات قطری در جنگل های طبیعی با کاربرد توزیع های احتمالی ( مطالعه موردی در سری گرازبن جنگل خیرودکنار – نوشهر )

نویسندگان

چکیده

تهیه نمودار پراکنش تعداد درختان درطبقات قطری به منظور شناخت وضعیت توده جنگلی و تهیه جداول موجودی سرپا و تولیدات کیفی امری ضروری است. همچنین بکارگیری توزیع های احتمالی متداول به منظور پیش بینی وضعیت توده ( به لحاظ پراکنش درختان در طبقات قطری) که ما را در امر برنامه ریزی جهت بهره برداری اصولی از توده جنگلی یاری می نماید اهمیت قابل ملاحظه ای دارد.
این مطالعه در جنگل آموزشی و تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه تهران انجام گرفته و با توجه به نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری که به صورت کم شونده مشخص گردید که توده موردنظر یک توده ناهمسال نامنظم می باشد. به منظور پیش بینی وضعیت توده می توان از توزیع احتمالی بتا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها