بررسی امکان بکارگیری تراوس های فرسوده راه آهن در ساخت تخته خرده چوب

نویسندگان

چکیده

برای بررسی کیفیت تخته خرده چوب تهیه شده از تراورس های فرسوده راه آهن ( گونه راش) دو ناحیه کرج و شیرگاه , تخته های یک لایه با جرم مخصوص 750 و ضخامت 16 میلیمتر در شش تیمار – دو مقدار چسب ( 8 و 10 درصد) , سه مقدار ماده سخت کننده ( 1, 5/1 و 5/2 درصد) و در شرایط یکسان ساخته شدند.
ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی این تخته ها و تخته های ساخته شده از تراورس های راش فاقد حفاظت کننده (بعنوان نمونه شاهد) و در شرایط یکسان با یکدیگر مقایسه گردیدند.
نتایج این بررسی نشان داد که تخته های ساخته شده از تراورس های شیرگاه و کرج در مقایسه با تخته های ساخته شده از تراورس های شاهد دارای مقاومت به خمش استاتیک , مدول الاستیته, مقاومت برشی , درصدجذب آب و واکشیدگی کمتری می باشند.
تخته های ساخته شده از تراورس های کرج و شیرگاه در هر دو مقدار چسب( 8 و 10 درصد) در سطح یک درصد دارای اختلاف معنی داری می باشند. به علاوه این نتایج گویای این نکته است که مقدار ماده سخت کننده ( 1, 5/1 و 5/2 درصد ) اثر معنی داری بر روی خواص مورد بررسی تخته های ساخته شه از تراورس های کرج و شیرگاه نداشته است.
با توجه به اینکه در بین تیمارهای مختلف , تخته های حاوی 10 درصد چسب و 5/1 درصد ماده سخت کننده که از خرده چوب ناشی از تراورس کرج ساخته شده اند , با داشتن حد نصاب کیفیت تعین شده در استانداردهای مربوط به تخته خرده چوب , مناسبترین کیفیت را از خود نشان داده اند شرایط ساخت آن برای کاربردهای صنعتی قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها