بررسی معایب و تعیین میزان مجاز آنها در درجه بندی گرده بینه ها

نویسنده

چکیده

معایب و بر مبنای آنها خواص چوبها در ارزشیابی گرده بینه ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در این بررسی مشخصات مهمترین معایب مورد بحث قرار گرفته و برای مشخص شدن میزان معایب , اندازه گیری آنها در تنه های گونه های مختلف ده طرح جنگلداری جنگلهای شمال کشور انجام شده است.
نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین قطر گره های زنده در سه متراول تنه ها بین حراقل 8/2 سانتی متر در افدرا و حداکثر 7 سانتی متر در گونه ممرز متغیر بوده و تنه های بدون گره زنده در طول 10 متر حداقل 2/12 % در ممرز و حداکثر 4/32% در ملج و در راش 20% بوده است. تعداد تنه های بدون پوسیدگی مغزی بین حداقل 56% درافرا و حداکثر 95% در ملج نوسان داشته است . این ویژگی در راش 84% بوده است. تنه های با خمیدگی 3-1 سانتی متر بازاء هر متر طول بین حداقل 7% در بلوط و نمدار و حداکثر 18% در افرا و رد راش 10% بوده است. تعداد تنه هایی که کاهش قطر آنها به ازاء هر متر طول کمتر 2 سانتی متر بوده بین حداقل 65% در افرا و حداکثر 96% در بلوط نوسان داشته است. این خصوصیت در راش 75% بوده است. تنه های بدون پیچیدگی الیاف و یا با پیچیدگی الیاف کم حداقل 68% در توسکا و حداکثر 91% در بولط بوده است. این ویژگی در راش 89% بوده است. تعداد تنه های بدون نامنظمی مقطع و یا با نامنظمی سطح مقطع کم حداقل در ممرز 82% بوده است و بیش از 94% تنه های سایر گونه ها فاقد این عیب بوده اند. برون مرکزی بیش از قطر گرده بینه که در چوبهای بخش روزنه ای گونه ها بلوط و ملج از اهمیت بیشتری برخوردار هستند بترتیب 1/16% و 3/24% بوده است.
در این تحقیق در نهایت با پیروزی از نتایج بدست آمده و بحث و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در درجه بندی چوبها میزان مجاز معایب در درجات مختلف کیفی گرده بینه ها تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها