واکنش سراتوفیلوم و میریوفیلوم ( دو علف هرز غوطه ور ) به سایه, قطع کردن و رقابت د رمحیط های آزمایشی

نویسنده

چکیده

علف های غوطه ور گروهی از آبزیان هستند که تقریباً در تمامی آب های داخلی نیمکره شمالی رشد می کنند. سراتوفیلوم و میریو فیلوم دو علف هرز آبزی مهم در آب های شمالی کشور , به ویژه در تالاب انزلی می باشند. این دو علف هرز با رشد بیش از اندازه خود از سال به ویژه در زمستان و بهار , باعث کاهش شدید اکسیژن آب و مرگ بسیاری از موجودات آبزی می شوند(میچل 1974 , آلدریچ 1984 , ریمر (1984) مورفی و بارت 1990 ). سراتوفیلوم .و میریوفیلوم از نظر واکنش به شرایط محیطی مشابه بوده و در تقسیم بندی استراتژی بقاء گرایم (1979) بهعنوان گونه های رقابتی و مقاوم به تخریب محسوب می شوند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه این طبقه بندی کلی از نظر مسئله بقاء این دو گونه احتمالاً صحیح می باشد, اما گونه های فوق ممکن است خود نیز اختصاصاً اختلافات معنی داری را در واکنش به تخریب و رقابت از خود نشان دهند. یعنی این که گرچه نتایج تحقیق اختلاف کمی نسبت به تنش ناشی از سایه را میان این دو علف هرز نشان می دهد ولی در همان حال این نتایج نشان می دهد که سراتوفیلوم دارای حساسیت کمتری به قطعکردن نسبت به میریوفیلوم می باشد.

کلیدواژه‌ها