برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز در مناطق خشک (مطالعه موردی : کاشان)

نویسندگان

چکیده

به منظور استفاده بهینه از منابع آب مناطق شک در ایجاد و توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهرهای این مناطق , بررسی ها و مطالعاتی در کاشان انجام گردید . تعیین نیاز آبی گیاهان قابل کشت در ایجاد فضای سبز , اولین و اساسی ترین گام در برنامه ریزی آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب این مناطق است. در این بررسی با استفاده از عوامل جوی طولانی مدت (27 ساله) , فرمول تجربی پنمن مانتیس و خصوصیات گیاه , نیاز آبی برای شش نوع پوشش گیاهی فضای سبز عبارتنداز : درختان نسبتاً مقاوم به خشکی مثل زبان گنجشک ونارون از درختان خزان شونده و سرو شیراز از درختان همیشه سبز به صورت ( I ) متراکم و (II) غیر متراکم , کاشت درختان شدیداً مقاوم به خشکی مثل عرعر و بنه از درختان خزان شونده, کاج تهران , سرو نقره ای و خمره ای از درختان همیشه سبز به صورت (III)متراکم و(IV) غیر متراکم , (V) کاشت درختان نوع (I) و (III) به صورت منفرد که به شکل تک درختی یا یک و دو ردیف درخت کاری در خیابان ها انجام می گیرد و (VI) پوشش گیاهی فضای سبز چمنی . با تعیین و کم نمودن میزان بارندگی موثر از نیاز آبی , نیاز آب آبیاری خالص برای این شش نوع پوشش گیاهی با فواصل زمانی ده روزه تعین و منحنی تغییرات آن در طول فصل آبیاری نشان داده شده است. امید می رود روش مورد استفاده در این بررسی به عنوان الگویی در تعیین نیاز آب آبیاری فضای سبز سایر مناطق خشک و بیابانی کشور مورد استفاده قرار گرفته و بدین وسیله گامی موثر به سوی مصرف بهینه آب در کشور برداشته شود.

کلیدواژه‌ها