تعیین میزان فلزات سنگین ( Ni ,Zn ,Cu ,Pb ,Co , Cd) آب , رسوبات و آبزیان رودخانه کارون (73-72)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ابتدا با شناسایی رودخانه و تعیین محل ایستگاه ها , نمونه هایی از آب , رسوبات و آبزیان جمع آوری و سپس میانگین غلضت کادمیوم , کبالت, سرب, مس , روی ونیکل در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. غلضت متوسط سالانه کادمیوم در نمونه های آب معادل 028/0 و در نمونه های رسوب معادل 69/1 (ppm) , کبالت در نمونه های آب معادل 052/0 و در نمونه های رسوب معادل 19/2 (ppm) , سرب در نمونه های آی معادل 605/0 (ppm) و در نمونه های رسوب معادل 8/14 (ppm) , مس در نمونه های آب معادل 035/0 و در نمونه های رسوب معادل 5/8 (ppm) , روی در نمونه های آب معادل 085/0 و در نمونه های رسوب معادل 13/17 (ppm) تعیین گردید. همچنین غلضت فلزات مذکور در غلضه ماهیان ( میکروگرم به ازاء یک گرم وزن خشک ) رودخانه کارون به مراتب بالاتر از خط پایه برایان 1976 می باشد.
با توجه به مقایسه های انجام شده, غلضت فلزات در رودخانه کارون نسبت به استانداردهای موجود در حد بالاتری بوده و این مهم آلودگی آبهای زیر زمینی ومحصولات کشاورزی و حیات وحش را نیز سبب گردیده است که در نهایت بهداشت انسان را نیز در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد. لذا امید است این گونه تحقیقات بتواند نظر مسئولین محترم را به مسائل آلودگی محیط زیست از طریق دفع نادرست و غیر بهداشتی فاضلاب شهری و پسآب صنعتی و کشاورزی جلب نماید و همانطور که در قانون اساسی پیش بینی شده است مبارزه با آلودگی محیط زیست جنبه فعال و جدی به خود بگیرد.

کلیدواژه‌ها