بررسی و تعیین ناسبترین دما برای تثبیت محلول حفاظتی سلکور (ACC) در چوب گونه بلند مازو

نویسندگان

چکیده

در این بررسی سرعت تثبیت ماده حفاظتی سلکور(Acid Copper Chromate) تحت شرایط دمایی 17، 27 و 50 درجه سانتیگراد در برون چوب و درون چوب بلند مازو (Quercus castaneafolia) بر روی نمونه های با ضخامت 6 سانتیمتر مورد مطالعه قرار گرفت. بدین ترتیب که در طی زمان از، نمونه های اشباع شده تحت عمل فشرده سازی (Squeezing) عصاره تهیه و محلول های استخراجی (Expressate) جهت تعیین غلظت اجزاء فعال ماده حفاظتی (کروم شش ظرفیتی، کروم کلی و مس) آنالیز شدند.
عصاره گیری و آنالیز اجزاء فعال محلولهای استخراجی تا زمانی ادامه یافت که غلظت این اجزاء در آنها به حداقل مقدار خود نزدیک شد که این امر ناشی از تثبیت بیشتر این اجزاء در چوب است (تثبیت 98/99درصد کروم شش ظرفیتی). نتایج، نقش موثر دما در سرعت تثبیت را نشان داد به طوریکه با افزایش دما، سرعت تثبیت قابل توجهی یافت. مقدار کروم شش ظرفیتی در عصاره استخراجی در زمان کوتاهی کاهش یافت و سرعت کاهش آن در محلول های استخراجی حاصل از درون چوب بلندمازو سریعتر بود. زمان تثبیت در دمای 50 درجه سانتیگراد، برای برون چوب 134ساعت (6روز) و برای درون چوب 284 ساعت (12روز) و در دمای 27 درجه سانتیگراد، در برون چوب 858 ساعت (36 روز) و در درون چوب 1022 ساعت (43روز) تعیین گردید.
محیط تثبیت 17 درجه سانتیگراد سرعت تثبیت بسیارآهسته ای از خود نشان داد و پس از 2877 ساعت (تقریباً 4 ماه) میزان تثبیت کروم شش ظرفیتی به 97/99 درصد رسید.

کلیدواژه‌ها