بررسی علل فیزیولژیکی ناسازگاری گیاهچه های گیلاس وحشی (Prunus avium L.) در محیط درون شیشه و بیرون شیشه

نویسندگان

چکیده

گیاهچه های حاصل از کشت بافت در محیطی غیرطبیعی رشد داده می شوند که این خود غالباً باعث نارسایی های در خصوصیات فیریولوژیکی و آناتومیکی آنان گشته و در نتیجه در موقع انتقال به خاک قادر نیستند خود را با شرایط جدید سازگار نمایند. در این تحقیق خصوصیات فتوسنتزی گیلاس وحشی در دو محیط درون شیشه و بیرون شیشه (2 و 4 هفته بعد از انتقال به خاک) مورد بررسی قرار گرفت. میزان توان فتوسنتزی گیاهچه ها در محیط درون شیشه 3/1 میکرومول Co2 برمتر مربع بر ثانیه یعنی حدود یک چهارم گیاهچه های بیرون شیشه بود. همچنین نقطه اشباع نوری فتوسنتز، همبستگی داشت، هرچند SLM (زیست توده ویژه برگ) دردرون شیشه بود که با تغییرات فتوسنتز هماهنگی نداشت. رابطه ای بین میزان فتوسنتز در درون شیشه و غلظت کلروفیل (a+b) و نسبت کلروفیل a:b در بافت برگ مشاهده نگردید. میزان ازت برگ برخلاف انتظار در محیط درون شیشه بیشتر از بیرون شیشه بود. برآورد فعالیت آنزیم Rubisco و همچنین ظرفیت انتقال الکترون میزان های پائین تری را در درون شیشه نشان داد. براساس غلظت بالای ازت برگ و میزان مشابه غلظت Rubisco (درمحیط درون شیشه و بیرون شیشه) می توان نتیجه گرفت که چگونگی فعالیت Rubisco عامل اصلی محدود کننده توان فتوسنتزی گیاهچه ها می باشد. وجود غلظت بالای ساکارز در محیط کشت و غلظت پائین Mg2+ در برگ می تواند از عوامل محدود کننده فعالیت کاتالیزوری این آنزیم باشد. همچنین از غلظت پایین گاز Co2 در ظرف کشت (کمتر از PPM300) نیز می توان به عنوان عامل دیگری در عدم رشد کافی و محدود بودن فتوسنتز نام برد.

کلیدواژه‌ها