مطالعه زیست محیطی رودخانه جاجرود (فون و فلور)

نویسنده

چکیده

جاجرود یکی از رودخانه های با جریان دایمی آب در استان تهران محسوب می شود. شرایط محیطی و خواص فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه، زیستگاه مناسبی را برای ماهیان سرد آبی بوجود آورده است.
جمعیت قابل توجهی از ماهیان در این رودخانه شناسایی شد. آبزیان مهم رودخانه شامل خانواده ماهیان (Salmonidae) و کپور ماهیان (Cyprinidae) بویژه سیاه ماهی (Capoeta sp.) می باشد. جریان دائمی آب، وجود کشت زارهای مختلف، تنوع درختها و درختچه های مثمر در کنار رودخانه و وجود حشرات گوناگون شرایط مناسبی را برای پردندگان بوجود آورده است به طوریکه تعداد 80 گونه پرنده که به نحوی به این رودخانه وابسته اند شناسایی گردید. برخی از پرندگان (مرغابی ها) در آب، برخی (حواصیل) در حواشی و برخی دیگر(گنجشکان) بر روی تاج پوشش درختها، درختچه ها و بوته های موجود در اطراف رودخانه زندگی می کنند.
تعداد 15 گونه پستانداران با نیازها و وابستگی های متفاوت نیز در اطراف جاجرود زندگی می کنند. برخی از آنها در آب زندگی می کنند و برخی دیگر مثل گراز و شغال گرچه خشکی زی هستند ولی وابستگی اکولوژیکی شدید به محیط های آبی دارند.
کمترین تنوع گونه ای جانوری را دوزیستان دارند. گونه وافر دوزیستان قورباغه (Rana ridibunda) و گونه کم جمعیت آن وزغ سبز (Bufo viridis ) است که برحسب شرایط محیط با تراکم مختلف در سرتاسر رودخانه پراکنده است. گیاهان سبز، حواشی ومناطق خشک مجاور رودخانه در ایستگاه های مختلف جمع آوری و شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها