بررسی صدمات بهره برداری در دو سیستم چوبکشی مکانیزه (کابل هوایی و زمینی) برتنه درختان باقی مانده در جنگلهای شمال ایران

نویسندگان

چکیده

این مطالعه در ناحیه مرکزی جنگلهای شمال ایران (منطقه ساری) با شیوه مدیرت جنگلداری تک گزینی انجام گردید. در این تحقیق میزان خسارات وارده برتوده درختان باقیمانده در جنگل در سیستم چوبکشی زمینی بیشتر از سیستم کابل هوائی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ومقایسه فاکتورهائی چون عمق زخم، مساحت زخم و محل زخم روی تنه درختان باقیمانده در هر دو سیستم می پردازد.

کلیدواژه‌ها