بررسی قابلیت روش مینه آرت در حذف اثر توپوگرافی در تصاویر ماهواره ای

نویسنده

چکیده

تهیه نقشه پوشش های گیاهی مناطق مختلف، یکی از اهداف مهم جامعه شناسان گیاهی محسوب می گردد. توسعه روزافزون تصاویر ماهواره ای و افزایش بیش از پیش توان تفکیک طیفی و مکانی آنها، موجب شده است تا این تصاویر به عنوان یک منبع مهم اطلاعاتی جهت تهیه نقشه پوشش های گیاهی قلمداد شوند. از آنجایی که ماهواره ها به ثبت امواج الکترومغناطیس انعکاس یافته از پدیده های سطح زمین می پردازند و انعکاس امواج الکترومغناطیس، خود تابعی از ویژگی های طیفی پدیده مورد نظر، زاویه میل خورشید (ارتفاع و آزیموت خورشید) و وضعیت توپوگرافی منطقه (شیب و جهت شیب) است، یک نوع پوشش گیاهی معین، در شرایط توپوگرافی متفاوت، ممکن است به عنوان دو پدیده مختلف درک شود. روش های متعددی برای کاهش اثر توپوگرافی در بازتاب ثبت شده حاصل از پدیده ها پیشنهاد شده است که از میان روشی که در آن از ثابت "مینه آرت" استفاده می شود، شهرت دارد. در این تحقیق با استفاده از تصویر رقومی ماهواره لندست تی.ام مربوط به منطقه حفاظت شده کوهستانی جهان نمای گرگان، نسبت به طبقه بندی پوشش گیاهی منطقه با استفاده از روش طبقه بندی حداکثر احتمال (MLC) اقدام شد. تصاویر مربوطه با استفاده از روش مینه آرت مورد تصحیح توپوگرافی قرار گرفت. نتایج طبقه بندی پوشش گیاهی منطقه بر روی تصاویر تصحیح شده (با حذف اثر توپوگرافی) و تصاویر معمولی مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد اگرچه تصحیح توپوگرافی با استفاده از روش مینه آرت موجب کاهش اثر توپوگرافی گردید، اما صحت طبقه بندی پوشش گیاهی تصویر تصحیح شده کمتر از طبقه بندی گیاهی تصویر تصحیح نشده است. در این مقاله علل کاهش صحت طبقه بندی با استفاده از روش مینه آرت مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها