نقش عوامل هیدرواقلیم در وقوع سیل حوضه نکارود

نویسندگان

چکیده

از بررسی های اقلیمی گذشته به ویژه در دوره کواترنر چنین برمی آید که شرایط اقلیمی در طی دوره های مختلف با نوسانات زیادی همراه بوده است. اگرچه تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است، ولی در برخی از کمربندهای اقلیمی، از جمله کشورمان ایران، می تواند پیامدهای زیانباری را شامل خشکسالی و سیلاب های ناگهانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر هرساله خسارات بسیار زیادی را به منابع طبیعی و انسانی وارد می سازد. صرف نظر از تاثیر عوامل طبیعی در وقوع سیلاب ها، نباید از نقش انسان در تغییرات محیط و تخریب منابع طبیعی که در پی آن موجب افزایش قدرت تخریب سیلاب می گردد، غافل ماند. نمونه بارز آن را می توان در حوضه نکارود مشاهده کرد که در چهارم مردادماه 1378 خسارات مالی و جانی زیادی را در پایین دست حوضه در پی داشته است. در این مقاله، سعی بر آن است ضمن معرفی اجمالی حوضه نکارود، به بررسی سیل مورد نظر بپردازیم و خود را برای مقابله با سیلاب و کاهش خسارات در حوضه های مشابه در استان مازندران و دیگر استان های کشور آماده سازیم.

کلیدواژه‌ها