کلیدواژه‌ها = حوزه آبخیز گرگان
بررسی حساسیت به فرسایش و رسوبزایی سازندهای زمین‌شناسی

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

سادات فیض‌نیا؛ جعفر دستورانی؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی