کلیدواژه‌ها = نمونه برداری دو مرحله ای
تعیین مناسب ترین روش آمار برداری در جنگلداری شهری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

پریسا پناهی؛ محمود زبیری؛ سیدمحسن حسینی؛ مجید مخدوم