نویسنده = ���������������� �������������...
نقش گیاهان دارویی در مدیریت مراتع بحرانی

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

روجا صفاییان؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرنیوند؛ نصرت‌ا... صفاییان