نویسنده = �������������������� ��������
بررسی کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در تخمین رسوب معلق روزانه

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

سادات فیض‌نیا؛ حسین محمدعسگری؛ محمد معظمی