نویسنده = ��������������������� �������� ����������