نویسنده = ابراهیم علیزاده دوغیکلایی
تولید پودر سوپ از ماهی کیلکا و تعیین زمان ماندگاری آن

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387

سهراب معینی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ علیرضا میرواقفی