نویسنده = ������������ �������� ���������� ��������
مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی؛ سیما رحیمی بندر آبادی؛ محمد حسین مهدیان