نویسنده = �������������� �������� ����������
زون بندی پارک ملی کویر

دوره 56، شماره 3، دی 1382

محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم