نویسنده = ������������ �������� ��������
تولید ماریناد سرد از ماهی کلمه

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380

سهراب معینی؛ بابک دانش نوران