دوره و شماره: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 1432، تیر 1381 
6. بررسی استفاده از گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ

یوسف یوسفی؛ احمد جهان لیتباری؛ حسین رسالتی؛ ربیع بهروز اشکیکی


8. بررسی بعضی ویژگی های بوم شناسی و زیست شناسی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب انزلی

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیایی؛ اصغر عبدلی