دوره و شماره: دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 884، مهر 1381 
3. بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق

حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سادات فیض نیا؛ محمدجواد قانعی بافقی


12. اتیولوژی بیماری پوسیدگی قارچی ریشه نهال های تاغ در نهالستان های استان یزد

سیدمحمود اخوت؛ علی عیزاده علی آبادی؛ سیدکاظم صباغ شرف آبادی؛ قربانعلی حجارود