نمایه نویسندگان

ا

 • ابریشم، الهام ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته در منطقه فخر آباد-مهریز ( یزد) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • احمدی، حسن ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته در منطقه فخر آباد-مهریز ( یزد) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • احمدی، حسن کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • احمدی، حسن کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • اختصاصی، محمد رضا ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته در منطقه فخر آباد-مهریز ( یزد) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • اختصاصی، محمد رضا کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • اعتماد، وحید ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • اعتماد، وحید بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • امیری، باقر مجازی مطالعه شیمی بافتی لوله گوارش ماهی آزاد دریای خزر (SALMO TRUTTTA CASPIOS) از زمان تفریح تا مرحله بچه ماهی یک تابستانه (PARR) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • امیری، سعید بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • امیری، قوام الدین زاهدی بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد [دوره 59، شماره 1، 1385]

ب

 • بصیری، رضا تحلیل آماری الگوی پرا کنش مکانی گونه های درختی در مناطق قامیشله مریوان [دوره 59، شماره 1، 1385]

پ

 • پیرا، غلامرضا چمن کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • پژوه، داود پارسا بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • پژوه، داود پارسا بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • پور، مهدی فائزی بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • پوستی، ایرج مطالعه شیمی بافتی لوله گوارش ماهی آزاد دریای خزر (SALMO TRUTTTA CASPIOS) از زمان تفریح تا مرحله بچه ماهی یک تابستانه (PARR) [دوره 59، شماره 1، 1385]

ج

 • جعفری، محمد بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • جعفرغیومیان، بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه [دوره 59، شماره 1، 1385]

چ

 • چراغی، مهرداد بررسی منابع آلاینده رودخانه گدارخوش [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • چشمه، باقر قرمز بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • چکشی، بهاره بررسی نقش دانش بومی ، مهاجرت و مالکیت در مشارکت روستاییان در بهره برداری از مراتع ( آبخیز چهکند – شهرستان بیرجند ) [دوره 59، شماره 1، 1385]

ح

 • حسینی، سید مهدی بررسی میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus) دررودخانه عباسای شهرستان نور [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • حسینی، سید ولی بررسی میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus) دررودخانه عباسای شهرستان نور [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • حسینی، کاظم دوست بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • حسینایی، امید بررسی تاثیر جهت دهی تراشه ها و مقدار رزین بر خواص تخته تراشه ساخته شده از صنوبر [دوره 59، شماره 1، 1385]

خ

 • خراسانی، نعمت اله بررسی منابع آلاینده رودخانه گدارخوش [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • خسروجری، ابراهیم بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • خلیقی، احمد ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • خلیقی، نعمت ا... بررسی نقش دانش بومی ، مهاجرت و مالکیت در مشارکت روستاییان در بهره برداری از مراتع ( آبخیز چهکند – شهرستان بیرجند ) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • خلیلی، علی کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان) [دوره 59، شماره 1، 1385]

د

 • دانا، احمد فرجی مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی ) [دوره 59، شماره 1، 1385]

ر

 • رجبی، محمد رضا کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • رحمانی، هادی بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • ریزی، سعید ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • رسالتی، حسین بررسی تولید خمیر کاغذ کرافت رنگبری شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus cameldulensis ) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • رسالتی، حسین بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • رسالتی، حسین جوهر زدایی کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت دوم : بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی خمیر CMP داخلی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • رشیدی، مژگان بررسی تولید خمیر کاغذ کرافت رنگبری شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus cameldulensis ) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • رفیقی، علی بررسی بازار کاغذ های مصرفی صنعت دخانیات کشور [دوره 59، شماره 1، 1385]

ز

 • زمانی، ذبیح ا... ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • زهتابیان، غلامرضا کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه [دوره 59، شماره 1، 1385]

س

 • سبحانی، هوشنگ مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی ) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • سرمدیان، فریدون بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • سعید، ارسطو مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی ) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • سلاجقه، علی بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • سهرابی، هرمز تحلیل آماری الگوی پرا کنش مکانی گونه های درختی در مناطق قامیشله مریوان [دوره 59، شماره 1، 1385]

ش

 • شمسی، سید رشید فلاح مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی ) [دوره 59، شماره 1، 1385]

ص

 • صفت، علی اصغر درویش مکان یابی خود کار کاربری زمین با استفاده از ارزیابی چند عامله تناسب سرزمین مطالعه موردی : برنامه ریزی اقتصادی زمین در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی ( ارسباران شمالی ) [دوره 59، شماره 1، 1385]

ع

 • عنایتی، علی اکبر بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • عنایتی، علی اکبر جوهر زدایی کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت دوم : بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی خمیر CMP داخلی [دوره 59، شماره 1، 1385]

ف

 • فقهی، جهانگیر روشی برای محاسبه مساحت واقعی اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS) [دوره 59، شماره 1، 1385]

ق

 • قاسمیان، علی جوهر زدایی کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت دوم : بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی خمیر CMP داخلی [دوره 59، شماره 1، 1385]

ک

 • کیاء، مرجان بررسی نقش دانش بومی ، مهاجرت و مالکیت در مشارکت روستاییان در بهره برداری از مراتع ( آبخیز چهکند – شهرستان بیرجند ) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • کیابی، بهرام حسن زاده بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت جوجه آوری سنقر تالابی (Circus aeruginosus) به عنوان یک گونه چتر در تالاب های بین المللی آجی گل ، آلا گل و آلما گل در دشت ترکمن صحرا [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • کابلی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت جوجه آوری سنقر تالابی (Circus aeruginosus) به عنوان یک گونه چتر در تالاب های بین المللی آجی گل ، آلا گل و آلما گل در دشت ترکمن صحرا [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • کاظمی، معصومه بحر مطالعه شیمی بافتی لوله گوارش ماهی آزاد دریای خزر (SALMO TRUTTTA CASPIOS) از زمان تفریح تا مرحله بچه ماهی یک تابستانه (PARR) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • کرمی، محمود بررسی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت جوجه آوری سنقر تالابی (Circus aeruginosus) به عنوان یک گونه چتر در تالاب های بین المللی آجی گل ، آلا گل و آلما گل در دشت ترکمن صحرا [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • کلاهی، مهدی بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد [دوره 59، شماره 1، 1385]

گ

 • گلکاریان، علی ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته در منطقه فخر آباد-مهریز ( یزد) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • گورابی، رضا طاهر بررسی میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus) دررودخانه عباسای شهرستان نور [دوره 59، شماره 1، 1385]

ل

 • لرگانی، افسانه سلطانی روشی برای محاسبه مساحت واقعی اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS) [دوره 59، شماره 1، 1385]

م

 • مجدر، رضا ابراهیمی بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • مزیّن، ملیحه تحلیل آماری الگوی پرا کنش مکانی گونه های درختی در مناطق قامیشله مریوان [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • معینی، ابوالفضل بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی [دوره 59، شماره 1، 1385]

ن

 • نیا، سادات فیض بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • نیا، سادات فیض بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • نادری، روح انگیز ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • ناصری، محمود بررسی میزان برخی از عناصر سنگین در آب ، رسوبات و عضله شاه میگوی آب شیرین ( Astacus leptodactylus) دررودخانه عباسای شهرستان نور [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • نایینی، محمد علی صارمی کاربرد گلباد ، گلطوفان و گلماسه در تحلیل فرسایش بادی و تعیین جهت حرکت ماسه های روان ( مطالعه موردی ، حوزه دشت یزد - اردکان) [دوره 59، شماره 1، 1385]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد [دوره 59، شماره 1، 1385]

و

 • ویلکی، امیر سعید مطالعه شیمی بافتی لوله گوارش ماهی آزاد دریای خزر (SALMO TRUTTTA CASPIOS) از زمان تفریح تا مرحله بچه ماهی یک تابستانه (PARR) [دوره 59، شماره 1، 1385]