نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، سیما رحیمی بندر مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • آذرخشی، مریم تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه های آبخیز کوچک کشور ( مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان ) [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • آق، ناصر تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]

ا

 • ابراهیمی، قنبر بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • احمدی، میر خالق ضیا تبار بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک ، ژئومورفو کلیماتیک و آبنمود واحد گری در حوزه آبخیز معرف ناورود [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • اختصاصی، محمدرضا فرسایش بادی :بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • ارزانی، حسین بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • ارزانی، حسین بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس ) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • اسپهبدی، کامبیز تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • اسپهبدی، کامبیز تعیین مناسب ترین شرایط سایه برای پرورش نو نهال های راش ( Fagus orientalis LIPsky) در نهالستان کوهستانی اوریملک سنگده [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • امیری، سعید بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • امیری، سعید تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • امیری، سعید تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • امیری، قوام الدین زاهدی بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم ) [دوره 57، شماره 1، 1383]

پ

 • پارساپژوه، داود بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • پذیرا، عبدالرحیم تاثیر زمان نگاهداری در سردخانه در کیفیت میگو پرورشی ( P.indicus) و دریایی ( P.semisulcatus) 1و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • پژوه، داود پارسا تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • پژوه، داود پارسا مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • پژوه، داود پارسا تاثیر مواد و روشهای حفاظتی بر روی خواص فیزیکی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus camaldulensis) [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • پور، فرخ میرزا تعیین مدل شدت سیل خیزی مناطق با استفاده ار منابع محیطی در حوزه آبخیز سقز چای [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • پور، مهدی فائزی بررسی اثر استفاده از لیگنین کرافت در ساخت تخته فیبر [دوره 57، شماره 1، 1383]

ت

 • تاکامی، قباد آذری بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • تاکامی، قباد آذری تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]

ج

 • جعفری، محمد بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • جمالی، علی اکبر بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]

چ

 • چگینی، ابراهیم حسینی مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران [دوره 57، شماره 1، 1383]

ح

 • حبیبیان، سید حمید بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس ) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • حبیبیان، سید حمید مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس [دوره 57، شماره 1، 1383]

خ

 • خانلو، حجت الله گنج بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک ، ژئومورفو کلیماتیک و آبنمود واحد گری در حوزه آبخیز معرف ناورود [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • خراسانی، نعمت ا.. کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • خراسانی، نعمت اله مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • خرمی، محمد طیبی مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • خواه، مهدی وفا بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]

ر

 • رسالتی، حسین بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • رسام، غنچه بررسی اثر استفاده از لیگنین کرافت در ساخت تخته فیبر [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • روحانی، مهدی بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • روشن، محمود حبیب نژاد بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک ، ژئومورفو کلیماتیک و آبنمود واحد گری در حوزه آبخیز معرف ناورود [دوره 57، شماره 2، 1383]

ز

 • زاده، حمید رضا عظیم فرسایش بادی :بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • زاده، سید علی ایوب تخریب رسوب روزانه با استفاده از مدلسازی دینامیک در حوزه آبخیز کسیلیان [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • زاده، سید علی ایوب بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • زاده، عبدالرحمن حسین مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • زبیری، محمود مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران [دوره 57، شماره 2، 1383]

س

 • سرتاج، مجید کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • سعد، چیروز بن بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • سندگل، عباسعلی اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه BRUMUS TOMENTELLUS [دوره 57، شماره 1، 1383]

ش

 • شاهی، علی نقی کریمی مزرعه تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • شرری، معراج بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • شکرایی، علی مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • شکوری، مهدی تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • شهبازی، افسانه کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری [دوره 57، شماره 2، 1383]

ص

 • صادقی، سید حمید رضا تخریب رسوب روزانه با استفاده از مدلسازی دینامیک در حوزه آبخیز کسیلیان [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • صادقیان، سارا مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • صباغ، سیف ا.. تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • صدقی، حسین تعیین مدل شدت سیل خیزی مناطق با استفاده ار منابع محیطی در حوزه آبخیز سقز چای [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • صفت، علی اصغر درویش مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • صفت، علی اصغر درویش بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم [دوره 57، شماره 1، 1383]

ض

 • ضرغام، نصرت ا... مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران [دوره 57، شماره 2، 1383]

ط

 • طبری، مسعود تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • طبری، مسعود تعیین مناسب ترین شرایط سایه برای پرورش نو نهال های راش ( Fagus orientalis LIPsky) در نهالستان کوهستانی اوریملک سنگده [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • طبیعی، امید تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • طغرایی، نوشین مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس [دوره 57، شماره 1، 1383]

ع

 • عزیزی، مجید تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • علیجانپور، احمد مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • عمادیان، سید فضل الله بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • عنایتی، علی اکبر بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی [دوره 57، شماره 2، 1383]

ف

 • فدایی، محسن شوکت بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس ) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • فقهی، جهانگیر مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران [دوره 57، شماره 2، 1383]

ق

 • قاسمیان، علی بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی [دوره 57، شماره 2، 1383]

ک

 • کیاسری، شیرزاد محمد نژاد بررسی سازگاری نهال های سرو تالابی (TAXODIUM DISTICHUM) نسبت به اعماق مختلف سطح ایستابی در پیکاله زاغمرز مازندران [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • کریمی، علی نقی بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • کروری، سودابه علی احمد مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • کشکولی، راه علی بیات تاثیر مواد و روشهای حفاظتی بر روی خواص فیزیکی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus camaldulensis) [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • کناری، عبدالمحمد عابدیان بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS) [دوره 57، شماره 1، 1383]

گ

 • گرمستانی، سید علیرضا موسوی بررسی سازگاری نهال های سرو تالابی (TAXODIUM DISTICHUM) نسبت به اعماق مختلف سطح ایستابی در پیکاله زاغمرز مازندران [دوره 57، شماره 1، 1383]

ل

 • لتیباری، احمد جهان بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ [دوره 57، شماره 1، 1383]

م

 • مرمضی، جاسم غفله بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • معینی، سهراب تاثیر زمان نگاهداری در سردخانه در کیفیت میگو پرورشی ( P.indicus) و دریایی ( P.semisulcatus) 1و2 [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • مقدم، محمدرضا اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه BRUMUS TOMENTELLUS [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • منصوری، عباس تعیین مدل شدت سیل خیزی مناطق با استفاده ار منابع محیطی در حوزه آبخیز سقز چای [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • مهاجر، محمدرضا مروی مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • مهدیان، محمد حسین مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • مهدوی، محمد مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • مهدوی، محمد بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • مهدوی، محمد تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه های آبخیز کوچک کشور ( مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان ) [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • مهر، جلیل فرزاد بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • مهرابی، علی اکبر بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس ) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • مهردادی، ناصر مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • موسوی، احمد معرفی فلور و عناصر رویشی حوزه آبخیز خانچای در طارم علیای زنجان [دوره 57، شماره 2، 1383]

ن

 • ناورودی، ایرج حسن زاد بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم ) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • نصرتی، کاظم کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • نیکپور، علی تخریب رسوب روزانه با استفاده از مدلسازی دینامیک در حوزه آبخیز کسیلیان [دوره 57، شماره 2، 1383]
 • نیکخواه، علی بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS) [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم ) [دوره 57، شماره 1، 1383]

ی

 • یاری، حمیدرضا تقی تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش [دوره 57، شماره 1، 1383]
 • یزدی، محمد مدرس تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران [دوره 57، شماره 2، 1383]