نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، حسین حیدری شریف بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • آباد، هادی معماریان خلیل منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • آذرنیوند، حسین بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • آذرنیوند، حسین بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • آذرنیوند، حسین بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • آذرنیوند، حسین بررسی و مطالعه جوانه زنی در گونه درمنه کوهی [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • آق، ناصر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با امولسیون اسیدهای چرب و بررسی متابلیسم HUFA تحت انکوباسیون سرد [دوره 58، شماره 2، 1384]

ا

 • ابراهیمی، قنبر بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • ابطحی، بهروز غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با امولسیون اسیدهای چرب و بررسی متابلیسم HUFA تحت انکوباسیون سرد [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • احمدی، احمد آت اکولوژی گونه agropyron cristatun دراستان آذربایجان غربی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • احمدی، حسن مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • احمدی، حسن تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • احمدی، حسن تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • احمدی، حسن منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • احمدی، حسن نقش بررسی های کانی شناسی و شاخص های آماری رسوبات در منشاء یابی تپه ماسه های شندان سراوان - بلوچستان [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • احمدی، حسن ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • احمدی، حسن بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • احمدی، محمد رضا بررسی تاثیر آستا گزانتین جیره غذایی بر ذخیره بر ذخیره آستا گزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • اختصاصی، محمدرضا منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • اخوت، سید محمود بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • ارزانی، حسین تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • ارزانی، حسین تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • ارزانی، حسین بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • ارزانی، حسین بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • ارزانی، حسین مقایسه خوشخوراکی گونه های مرتعی و رفتارچرایی بز در مراتع پشتکوه استان یزد [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • اسفندیاری، مهرداد بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • اسماعیل، محمد رازی بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • اشتیاقی، حسن بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • اشرفی، محمد نجفیان بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • افرا، الیاس بررسی مشخصات الیاف و ترکیبات شیمیایی پالونیا (Paulownia fortunei ) در منطقه گرگان [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • الاسلامی، علی شیخ بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • الخانی، علی عبد بهبود ویژگی های نوری خمیر سودای باگاس با استفاده از رنگبری تکمیلی به وسیله هیدروسولفیت سدیم [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • اللهی، محمدعلی نعمت اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L . [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • الملوکی، احمدرضا شیخ بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • امیدوار، اصغر بررسی دوام چوب تبریزی در حالت های حفاظت شده با کرئوزوت و تانالیت C [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • امیری، باقرمجازی اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L . [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • امیری، باقر مجازی بررسی تاثیر آستا گزانتین جیره غذایی بر ذخیره بر ذخیره آستا گزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • امیری، بهرام تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده) [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • امیری، قوام الدین زاهدی شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • امیری، قوام الدین زاهدی بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • امیری، قوام الدین زاهدی تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر ) [دوره 58، شماره 4، 1384]

ب

 • بختیاری، علیرضا ریاحی تعیین نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی های نفتی در صدف خوراکی و مروارید ساز در حاشیه سواحل استان هرمزگان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • برهانی، علی بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • بصیری، مهدی طبقه بندی وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع با استفاده از داده های فراوانی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • بلوکی، ابراهیم لشکر بررسی ساختار اناتومی ، بیومتری الیاف و برخی ویژگی های فیزیکی چوب کلن های صنوبری دلتوییدس در استانه اشرفیه استان گیلان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • بهبهانی، هما ایرانی معیارهای طراحی مناطق تفرجگاهی پارک های ملی ایران نمونه مطالعاتی : تفرجگاه گلشن پارک ملی گلستان [دوره 58، شماره 2، 1384]

پ

 • پژوه، داود پارسا بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • پژوه، داود پارسا بررسی ساختار اناتومی ، بیومتری الیاف و برخی ویژگی های فیزیکی چوب کلن های صنوبری دلتوییدس در استانه اشرفیه استان گیلان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • پناه، سید کاظم علوی منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • پور، عیسی شریف مطالعه آثار کشندگی و هیستوپاتولوژیک ناشی از سم آندوسولفان در ماهی کپور معمولی (CYPRINUS CARPIO ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • پور، علیرضا گیتی مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • پور، محمد رضا قنبر تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • پور، مهدی فائزی بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • پورموسی، شادمان بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر [دوره 58، شماره 3، 1384]

ت

 • تاکامی، قباد آذری کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • ترکان، جواد بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه های مرتعی در مناطق مختلف آب و هوایی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • ترکمن، جواد بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • تیموری، علی بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • توفیقی، بهاره تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت [دوره 58، شماره 4، 1384]

ث

 • ثقفیان، بهرام تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • ثقفیان، بهرام بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی با استفاده از مدل NRCS مطالعه موردی در حوزه باراندوزچای درآذربایجان غربی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • ثقفیان، بهرام آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران [دوره 58، شماره 2، 1384]

ج

 • جعفری، محمد تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • جعفری، محمد بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • جعفری، محمد بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • جعفری، محمد بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • جعفری، محمد بررسی تاثیر کشت گونه های تاغ ، آتریپلیکس و گز بر خصوصیات خاک در مسیر بزرگراه تهران - قم [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • جعفری، محمد مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • جعفری، محمد تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده) [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • جعفرپور، سید علی بررسی مقایسه ای اثر پر اکسید اکسیژن ( آب اکسیژنه ) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • جلودار، زینب جعفریان تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • جوادی، سید اکبر بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • جوادی، سید اکبر بررسی و مطالعه جوانه زنی در گونه درمنه کوهی [دوره 58، شماره 2، 1384]

چ

 • چای، میر مظفر فلاح نقش اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در تنوع گونه ای درختی جنگل های سیاهکل در شمال ایران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • چناربن، حسین احمدی مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذرکار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (onobrychis sativa) [دوره 58، شماره 2، 1384]

ح

 • حسینی، سید ضیاالدین بررسی مشخصات الیاف و ترکیبات شیمیایی پالونیا (Paulownia fortunei ) در منطقه گرگان [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • حسینی، سید محسن مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • حسینی، ضیا ء الدین بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • حسینی، کاظم دوست بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • حسینی، کاظم دوست بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • حسینی، کاظم دوست بررسی ویژگیهای کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات(MDI) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • حسینی، وحید مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان [دوره 58، شماره 3، 1384]

خ

 • خانی، شیرین محمد ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • خدری، محمود عرب بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • خدری، محمود عرب مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • خیری، احمد بررسی اثر بازدارندگی گونه های fusarium همراه ریشه نهال های افراپلت بر نماتود مولد زخم ریشه در منطقه بهشهر مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • خراسانی، نعمت ا.. کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • خراسانی، نعمت ا... بررسی غلظت فلزات سنگین ( روی ، مس ، آهن ، کروم و سرب ) در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • خراسانی، نعمت اله مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • خسروی، حسن بررسی اقتصادی برداشت گونه آنغوزه در منطقه طبس [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • خلفی، علی بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • خلقی، مجید تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • خلیقی، شهرام بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی با استفاده از مدل NRCS مطالعه موردی در حوزه باراندوزچای درآذربایجان غربی [دوره 58، شماره 4، 1384]

د

 • دارستانی، صفر پور علی مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • داغستانی، مریم بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • دانا، احمد فرجی مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • دلیری، شهرام کیا مقایسه رشد صنوبر اورامریکن روی خاک های مختلف جلگه غرب مازندران [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • دهکردی، فرزاد فتح اللهی بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • دهواری، عبدالحمید نقش بررسی های کانی شناسی و شاخص های آماری رسوبات در منشاء یابی تپه ماسه های شندان سراوان - بلوچستان [دوره 58، شماره 4، 1384]

ر

 • رحیمی، یوسف قویدل آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای استان آذربایجان شرقی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • رحمانی، رامین شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • رسالتی، حسین بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • رستمی، تیمور مطالعه توان ریشه زایی نهالهای کاج تدا(pinus taeda )در شرایط ریشه لخت و گلدانی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • رسولی، بهروز بررسی تاثیر کشت گونه های تاغ ، آتریپلیکس و گز بر خصوصیات خاک در مسیر بزرگراه تهران - قم [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • رضایی، علی اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • رضایی، مهران حبیبی کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • رفیعی، غلامرضا اثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (کلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (OREOCHROMIS SP . ) و کاهو ( LACTUCA SATIVA ) در یک سازگان مدار بسته پرورش توام (AQUAPONIC) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • رفیعی، غلامرضا بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته [دوره 58، شماره 3، 1384]

ز

 • زاده، افشین اشرف تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • زاده، رضاعرفان تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • زاده، رضا عرفان بررسی تاثیر کشت گونه های تاغ ، آتریپلیکس و گز بر خصوصیات خاک در مسیر بزرگراه تهران - قم [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • زاده، مرجان محمد معیارهای طراحی مناطق تفرجگاهی پارک های ملی ایران نمونه مطالعاتی : تفرجگاه گلشن پارک ملی گلستان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • زاده، یوسف فیلی بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • زارع، علیرضا طبقه بندی وضعیت پوشش گیاهی و وضعیت مرتع با استفاده از داده های فراوانی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • زبیری، محمود ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران ( جنگل های سنگده و شصت کلاته ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • زهتابیان، غلامرضا تاثیر عملیات کشاورزی (دیم کاری ) در تخریب اراضی در استان زنجان (خدابنده) [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • زواره، مجتبی نساجی برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش های مختلف شماره منحنی (مطالعه موردی درالبرز مرکزی) [دوره 58، شماره 1، 1384]

س

 • ساری، عباس اسماعیلی تعیین نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی های نفتی در صدف خوراکی و مروارید ساز در حاشیه سواحل استان هرمزگان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • ساروی، محسن محسنی تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • ساروی، محسن محسنی بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • ساروی، محسن محسنی آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • سامانی، علی اکبر نظری بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • سبحانی، هوشنگ مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • سبحانی، هوشنگ بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • سبحانی، هوشنگ بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • سیجام، قمرالزمان بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • سرتاج، مجید بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • سرمدیان، فریدون بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • سرمدیان، فریدون مقایسه رشد صنوبر اورامریکن روی خاک های مختلف جلگه غرب مازندران [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • سرمدیان، فریدون مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • سعد، چی روز اثر جیره غذایی حاوی زئولیت طبیعی (کلینوپتیولیت) بر مقدار رشد ماهی تیلاپیای قرمز (OREOCHROMIS SP . ) و کاهو ( LACTUCA SATIVA ) در یک سازگان مدار بسته پرورش توام (AQUAPONIC) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • سعد، چیروز بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • سعید، ارسطو مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • سلاجقه، علی مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • سلاجقه، علی بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • سلطانی، مهدی مطالعه آثار کشندگی و هیستوپاتولوژیک ناشی از سم آندوسولفان در ماهی کپور معمولی (CYPRINUS CARPIO ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • سلیمی، بهمن بررسی امکان تولید خمیر بیوسودا از باگاس نیشکر [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • سیما، نیر اعظم خوش خلق بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار [دوره 58، شماره 2، 1384]

ش

 • شایگان، جلال الدین بررسی غلظت فلزات سنگین ( روی ، مس ، آهن ، کروم و سرب ) در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • شانجانی، پروین صالحی مطالعه تمایز ژنتیکی راشستان های خزری ( Fagus orientalis ) از جمعیت های راش ( Fagus spp.) در آسیای صغیر و اروپا [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • شاهمرادی، امرعلی آت اکولوژی گونه agropyron cristatun دراستان آذربایجان غربی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • شریفی، کیامرث بررسی دوام چوب تبریزی در حالت های حفاظت شده با کرئوزوت و تانالیت C [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • شکوری، مهدی کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • شمسی، سید رشید فلاح مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • شهبازی، افسانه کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • شهری، نسیم کریمی بررسی غلظت فلزات سنگین ( روی ، مس ، آهن ، کروم و سرب ) در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس [دوره 58، شماره 4، 1384]

ص

 • صادقی، سید حمید رضا تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • صالحی، علی بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • صفت، علی اصغر درویش مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی [دوره 58، شماره 3، 1384]

ض

ط

 • طارمیان، اصغر بررسی ویژگیهای کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات(MDI) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • طالبی، خسرو ثاقب بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • طالبی، خسرو ثاقب مطالعه تمایز ژنتیکی راشستان های خزری ( Fagus orientalis ) از جمعیت های راش ( Fagus spp.) در آسیای صغیر و اروپا [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • طاهری، فردین مطالعه توان ریشه زایی نهالهای کاج تدا(pinus taeda )در شرایط ریشه لخت و گلدانی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • طبری، مسعود تاثیر عملیات تنک کردن روی سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti )درمنطقه کلاردشت [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • طبری، مسعود مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • طبری، مسعود مقایسه رشد صنوبر اورامریکن روی خاک های مختلف جلگه غرب مازندران [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • طبرسا، تقی بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 3، 1384]

ع

 • عادلی، ابراهیم شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • عباسپور، کریم تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • عبدالحی، حسین رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • عبدالخانی، علی بررسی تاثیر یون های فلزی بر خواص نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از گونه های چوبی پهن برگ [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • عراقی، محمد کاظم مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذرکار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (onobrychis sativa) [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • عزیزی، پیروز مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • علیپور، عباس بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • علوی، سید جلیل بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • علوی، سید جلیل تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • علوی، سید محمدهادی رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • عنایتی، علی اکبر بررسی امکان تولید خمیر بیوسودا از باگاس نیشکر [دوره 58، شماره 2، 1384]

غ

 • غفوریان، محمد رضا بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی [دوره 58، شماره 4، 1384]

ف

 • فجری، ابوالحسن بررسی تاثیر آبیاری در عملکرد 9 گونه از گیاهان مرتعی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • فر، رامین مناف غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با امولسیون اسیدهای چرب و بررسی متابلیسم HUFA تحت انکوباسیون سرد [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • فرازمند، سارا تعیین واحد دامی و نیاز علوفه روزانه گوسفند نژاد زل استفاده کننده ار مراتع مازندران (مطالعه موردی :غرب مازندران ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • فلاح، اصغر ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران ( جنگل های سنگده و شصت کلاته ) [دوره 58، شماره 4، 1384]

ق

 • قدسیان، مسعود بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • قدوسی، جمال ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • قربانیان، داریوش بررسی تنوع و مقدار عناصر معدنی تثبیت شده توسط گونه SALSOLA RIGIDA و تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق بیابانی [دوره 58، شماره 1، 1384]

ک

 • کیایی، بهرام حسن زاده مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • کارولوکس، اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • کیاسری، شیرزاد محمد نژاد بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • کامی، قباد آذری تا بررسی مقایسه ای اثر پر اکسید اکسیژن ( آب اکسیژنه ) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • کامارودین، محمد صالح بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • کیانی، بهمن مطالعه توان ریشه زایی نهالهای کاج تدا(pinus taeda )در شرایط ریشه لخت و گلدانی [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • کرمی، محمود رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • کریمی، سید حامد میر معیارهای طراحی مناطق تفرجگاهی پارک های ملی ایران نمونه مطالعاتی : تفرجگاه گلشن پارک ملی گلستان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • کریمی، علی نقی بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • کفش، منوچهر زرین بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • کفش، منوچهر زرین بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • کمالی، کورش بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • کوپائی، سعید سلطانی توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفو کلیمانتیک و تابع چگالی بارش مازاد حوزه (مطالعات موردی حوزه مند رجان [دوره 58، شماره 2، 1384]

گ

 • گزانجیان، علی بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار [دوره 58، شماره 2، 1384]

ل

 • لاکه، امیر عباس بازیار مطالعه کار یولوژیک ماهیان Barbus capito , Barbus mursa و دو گروه از Capoeta capoeta شمال ایران [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • لاکه، امیر عباس بازیار بررسی تاثیر آستا گزانتین جیره غذایی بر ذخیره بر ذخیره آستا گزانتین تخمک و قابلیت لقاح در مولدین قزل آلای رنگین کمان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • لتیباری، احمد جهان بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • لتیباری، احمد جهان بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • لرستانی، بهاره مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • لهراسبی، عبدالحسین بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن [دوره 58، شماره 4، 1384]

م

 • میبدی، ناصر باغستانی مقایسه خوشخوراکی گونه های مرتعی و رفتارچرایی بز در مراتع پشتکوه استان یزد [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مجیدی، اسلام بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مجیدیان، محمدرضا پور تاثیر عملیات تنک کردن روی سدر اطلس (CEDRUS atlantica manetti )درمنطقه کلاردشت [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مجنونیان، باریس طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • محله، مهرداد نیکوی سیاهکل طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • محمودی، جلال شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس ) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مرتضوی، ثمر تعیین نسبت نیکل و وانادیوم ناشی از آلودگی های نفتی در صدف خوراکی و مروارید ساز در حاشیه سواحل استان هرمزگان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • میرزایی، محمدرضا مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مرشت، علیرضا عباسی بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • میرشکرایی، سید احمد بررسی تاثیر یون های فلزی بر خواص نوری خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از گونه های چوبی پهن برگ [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • میرشکرایی، سید احمد بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • میرشکرایی، سید احمد بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • میرشکرایی، سید احمد بهبود ویژگی های نوری خمیر سودای باگاس با استفاده از رنگبری تکمیلی به وسیله هیدروسولفیت سدیم [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • میرغفاری، نوراله بررسی غلظت سرب درتعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی ایرانکوه دراصفهان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • میرواقفی، علیرضا کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • میرواقفی، علیرضا بررسی مقایسه ای اثر پر اکسید اکسیژن ( آب اکسیژنه ) و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • معینی، ابوالفضل مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مقدم، محمدرضا بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • ملبوبی، محمد علی بررسی اثر تنش خشکی و آبیاری مجدد در مراحل اولیه رویشی گراس های دایمی فصل سرد پس از استقرار [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مینایی، سعید مطالعه اثر فشردگی خاک توسط انواع چرخ فشار ماشین بذرکار مرتعی بر جوانه زنی و رشد گیاه اسپرس (onobrychis sativa) [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مهاجر، محمدرضا مروی بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • مهاجر، محمد رضا مروی بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مهاجر، محمد رضا مروی تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مهاجر، محمد رضا مروی بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مهاجر، محمد رضا مروی ارائه مدل مناسب پراکنش تعداد در طبقات قطری توده های طبیعی و ناهمسال راش شمال ایران ( جنگل های سنگده و شصت کلاته ) [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مهاجر، محمد رضا مروی نقش اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا در تنوع گونه ای درختی جنگل های سیاهکل در شمال ایران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مهدیان، محمد حسن اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مهدوی، محمد اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مهدوی، محمد برآورد دبی حداکثر سیل با استفاده از روش های مختلف شماره منحنی (مطالعه موردی درالبرز مرکزی) [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مهدوی، محمد طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • مهدوی، محمد بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیلخیزی با استفاده از مدل NRCS مطالعه موردی در حوزه باراندوزچای درآذربایجان غربی [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مهدوی، محمد تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • مهدوی، محمد بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مهدوی، محمد توزیع تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفو کلیمانتیک و تابع چگالی بارش مازاد حوزه (مطالعات موردی حوزه مند رجان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مهدوی، محمد آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • مهر، جلیل فرزاد بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • مهرابی، علی اکبر بررسی اقتصادی برداشت گونه آنغوزه در منطقه طبس [دوره 58، شماره 4، 1384]

ن

 • نیا، سادات فیض اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • نیا، سادات فیض مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • نیا، سادات فیض نقش بررسی های کانی شناسی و شاخص های آماری رسوبات در منشاء یابی تپه ماسه های شندان سراوان - بلوچستان [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • نیا، سادات فیض ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • نیا، سادات فیض مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • ناجی، حمید رضا بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • نجفی، سعید کاظمی بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • ندوشنی، سعید موسوی تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • نژاد، سید حسن قدیر رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان ) [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • نژاد، سعید ضیایی کاربرد باکتری های باسیلوس به عنوان پروبیوتیک برای افزایش پارامترهای رشد و تولید در استخر های پرورش میگوی سفید هندی Fenneropenaeuse indicus [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • نژاد، موسی محمد بررسی اثر انواع کاغذ روزنامه بر قابلیت جوهر زدایی آن [دوره 58، شماره 4، 1384]
 • نیشابوری، علی اکبر صالحی بررسی آزمایشگاهی الگوی سه بعدی جریان در قوس رودخانه [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • نصرتی، کاظم کاربرد مواد زاید جامد در تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین [دوره 58، شماره 2، 1384]
 • نظرنژاد، نورالدین بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان [دوره 58، شماره 3، 1384]
 • نوروزی، شعبانعلی بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران [دوره 58، شماره 2، 1384]

ی

 • یگانه، سکینه اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L . [دوره 58، شماره 1، 1384]
 • یوسفیان، مهدی اثر تقویت کننده های اسپرم بر روی مدت تحرک اسپرم در ماهی کفال خاکستری MUGLI CEPHALUS L . [دوره 58، شماره 1، 1384]