تعداد مقالات: 533
1. بررسی کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در برآورد دبی سیلاب

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381

علی حشمت پور؛ محسن محسنی ساروی؛ امیرسعدالدین؛ مهدی عرفانیان


2. تعیین زیتوده و بر آورد تولید در رودخانه های آغشت و کردان

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379

محمدرضا احمدی؛ محمود کرمی؛ رضوان ا... کاظمی


4. پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد حسن زاده نفوتی


7. ارزیابی کمی بیابان زایی جهت ارائه یک مدل منطقه ای مطالعه موردی: دشت آق قلا و گمیشان در استان گلستان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380

حسن احمدی؛ محمدرضا آبادی؛ مجید اونق؛ محمدرضا اختصاصی


10. بررسی بوم شناسی گونه های افدرا Ephedra spp. در منطقه بیارجمند شاهرود

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1379

حسین ارزانی؛ مسلم مظفری؛ محمدرضا مقدم؛ منوچهر دادخواه


13. بررسی انواع فرسایش در حوزه آبخیز ماسوله رودخان (استان گیلان)

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

محمدرضا ثروتی؛ طاهره فتح ا... زاده


14. تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

محسن محسنی ساروی؛ مجتبی فرزانگان؛ مجید کوپاهی؛ مجید خلقی


15. مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان


16. اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

علی رضایی؛ محمد مهدوی؛ کارولوکس؛ سادات فیض نیا؛ محمد حسن مهدیان


17. تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز)

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

افشین اشرف زاده؛ مجید خلقی؛ سعید موسوی ندوشنی


21. ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس تغییر یافته در منطقه فخر آباد-مهریز ( یزد)

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

حسن احمدی؛ محمد رضا اختصاصی؛ علی گلکاریان؛ الهام ابریشم


25. بررسی تاثیر مناطق بحرانی در تولید رسوبات بادی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

حسن احمدی؛ علی‌محمد طهماسبی‌بیرگانی؛ علی‌اکبر نظری‌سامانی؛ محمد طهمورث