کلیدواژه‌ها = توزیع تجمعی زاویه باد پناهی
ارزیابی روش‌های اندازه‌گیری زبری با زبری سنج میله‌ای، زنجیر

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

حمیدرضا عظیم‌زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ حسینقلی رفاهی