کلیدواژه‌ها = مدل ریاضی پیش بینی زمان چوبکشی
ارزیابی کارایی، نرخ تولید و هزینه اسکیدر چرخ لاستیکی تاف

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

مقداد جورغلامی؛ هوشنگ سبحانی؛ وحید اعتماد