کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی سیل
پهنه‌‌بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از HEC-GeoRAS

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

گلاله غفاری؛ کریم سلیمانی؛ ابوالفضل مساعدی


پهنه‌بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

معصومه غریب؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی نجفی‌نژاد؛ محمد‌ابراهیم یخکشی