کلیدواژه‌ها = حوزه آبخیز طالقان
بررسی حساسیت به فرسایش پادگانه‌های کواترنر حوزه آبخیز طالقان

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

سادات فیض‌نیا؛ علی محمدیان‌بهبهانی؛ محمدصادق زکی‌خانی


مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان