کلیدواژه‌ها = روش تجزیه به عامل ها و روش تجزیه تابع تشخیص
بررسی مقایسه ای ویژگی های ریخت سنجی و شمارشی ماهی کلمه در مصب گرگانرود و تالاب انزلی

دوره 54، شماره 4، تیر 1380

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ اصغر عبدلی