کلیدواژه‌ها = عدد کاپا
بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ کرافت از جوان چوب افراپلت

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

رضا نقدی؛ سیدضیاءالدین حسینی؛ حسین رسالتی


بررسی استفاده از گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ

دوره 55، شماره 2، تیر 1381

یوسف یوسفی؛ احمد جهان لیتباری؛ حسین رسالتی؛ ربیع بهروز اشکیکی


بررسی گیاه کنف در تهیه خمیر کاغذ

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

مهدی فائزی پور؛ حیی همزه؛ سیداحمد میرشکرائی