نویسنده = ��������������������� ������������������