نویسنده = ������������������������������� ��������...
نوسان های فصلی جمعیت درشت کفزیان رودخانه زاینده‌رود (از اصفهان تا ورزنه) با توجه به جنس بستر

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

عیسی ابراهیمی؛ نصرا... محبوبی‌صوفیانی؛ یزدان کیوانی