نویسنده = ������������������� �������������...
اثرگذاری چوبکشی زمینی روی کوبیدگی خاک مسیرهای اسکیدررو در شیب‌های مختلف

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

نصرت‌ا... رأفت‌نیا؛ دِرک جَگِر؛ مسعود طبری