نویسنده = ���������������� ��������������
کالیبراسیون و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی SWRRB به منظور شبیه‌سازی رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388

مریم امیری؛ محمدرضا قنبرپور؛ میرخالق ضیاءتباراحمدی؛ محسن محسنی‌ساروی


ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی دبی ماهانه بر پایه تحلیل سری‌های زمانی

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

محمدرضا قنبرپور؛ مریم امیری؛ شعبانعلی غلامی