نویسنده = سیدیوسف عرفانی‌فرد
بررسی الگوی مکانی درختان در جنگل‌های زاگرس

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

سیدیوسف عرفانی‌فرد؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری؛ منوچهر نمیرانیان