نویسنده = ��������������������������� ������������
ارزیابی خسارت به توده سرپا (درختان و زادآوری) ناشی از اجرای روش

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

رامین نقدی؛ ایرج باقری؛ کامبیز طاهری‌آبکنار؛ مهدی عاکف