نویسنده = ������������������� ��������... �����������������
بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی حوزه آبخیز رودخانه محمودآباد شاهین‌دژ

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

توران جعفرپور؛ احمد محمودزاده؛ عبدا... حسن‌زاده قورت‌تپه