نویسنده = ���������������� ��������
بررسی ساختار جمعیتی ماهی سوف (Sander lucioperca) در آب‌های ایرانی دریای خزر و تالاب انزلی با استفاده از سیستم Truss

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387

آرش اکبرزاده؛ محمود کرمی؛ شعبانعلی نظامی؛ سهیل ایگدری؛ مجید بختیاری؛ حسین خارا