نویسنده = ���������������� �����������...
ارزیابی کیفی و بررسی تغییرات چربی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) نگهداری شده در یخ

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

مسعود رضائی؛ روح‌ا... جوادیان؛ محمدعلی سحری