نویسنده = �������������� ������������
تأثیر زمان قلمه‌گیری و محیط کشت بر ریشه‌زایی قلمه ساقه افرا (پلت) (.Boiss Acer velutinum)

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

مصطفی فرهادی؛ حشمت‌ا... حیدری؛ مهدی شریفانی؛ علیرضا کوهرخی