نویسنده = ������������ ���������������� ������������
بررسی میزان تولید و هزینه قطع درخت در بخش پاتم جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

هوشنگ سبحانی؛ محمدرضا غفاریان؛ محمدجواد خاکزاد رستمی