نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی میزان تولید و هزینه قطع درخت در بخش پاتم جنگل آموزشی پژوهشی خیرودکنار نوشهر

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

هوشنگ سبحانی؛ محمدرضا غفاریان؛ محمدجواد خاکزاد رستمی


بررسی تولید و هزینه حمل چوب و مقدار ‏فراورده‌های حاصل از تبدیل به روش سنتی

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

محمدرضا غفاریان؛ هوشنگ سبحانی؛ محمدرضا مروی‌مهاجر