نویسنده = ������������������ ����������
بررسی و اندازه‌گیری آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهر یزد

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ محمود قاسمپوری