نویسنده = �������������� �����������������
بررسی تاثیر آتش‌سوزی در تغییرات پوشش گیاهی و ترکیب گونه

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

جابر شریفی؛ علی‌اکبر ایمانی