نویسنده = �������������������� ��������
بررسی تغییرات دوام طبیعی گونه زربین منطقه نوشهر در سه ارتفاع

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

وحید تذکررضایی؛ داود پارساپژوه؛ حبیب‌ا... خادمی‌اسلام