نویسنده = مسلم اکبری‌نیا
ارزیابی ارتباط میان شدت آلودگی به دارواش (Viscum album L.) با برخی از ویژگی‌های گونه‌های میزبان در پارک جنگلی نور

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

داود کرتولی‌نژاد؛ سیدمحسن حسینی؛ سیدخلاق میرنیا؛ مسلم اکبری‌نیا؛ فاطمه شایان‌مهر


اثر روش‌های مختلف جنگلکاری با بذر بر نرخ جوانه‌زنی بذر و

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

علیرضا علی‌عرب؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری؛ مسلم اکبری‌نیا؛ سید محسن حسینی