نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی عوامل موثر بر تخریب اراضی در دشت ورامین

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

عمّار رفیعی امام؛ غلامرضا زهتابیان